Fit-to-Fly health certificate

เตรียมความพร้อมระหว่างเดินทาง

การเดินทางไปท่องเที่ยว ไปดูงาน ไปทำงาน ที่ต่างประเทศต้องมีการเตรียมตัวก่อนเดินทาง ไม่ว่าจะเสื้อผ้า ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และสิ่งสำคัญคือเอกสารประกอบการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น พลาสปอร์ต วีซ่า ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพพร้อมเดินทางทางอากาศสำคญอย่างมาก ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีโรคระบาดอยู่เช่นนี้

ซึ่งแต่ละประเทศจะเรียกใช้เอกสารในการเข้าประเทศที่แตกต่างกัน ทางที่ดีก่อนเดินทางไปต่างประเทศใดควรติดต่อสถานทูตประเทศปลายทางที่ประจำในไทยก่อนเสมอ

ในช่วงเวลาที่โควิดระบาดนี้ต้องมีการเตรียมเอกสารหลัก ๆ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate) ที่ยืนยันว่าสุขภาพร่างกายพร้อมเดินทาง และใบตรวจผลโควิดแบบ RT-PCR ใบรับรองผลการตรวจทั้ง 2 ชนิด อายุการใช้งานภายใน 72 ชั่วโมงหลังผลออก ดังนั้นจึงควรวางแผนขึ้นเครื่องให้ดีก่อน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ปลายทางมีข้อกำหนดต่าง ๆ มากมายเพื่อป้องกันโรคไม่ให้มีการแพร่กระจายระบาดเป็นวงกว้าง จำกัดวงให้แคบไม่ให้มีการนำเชื้อเข้า-ออกประเทศ

การเดินทางไปต่างประเทศช่วงโควิด

การเดินทางไปต่างประเทศช่วงโควิด มีการเตรียมตัวหลักๆ 9 ข้อใหญ่ ดังนี้

1.ตรวจสอบข้อจำกัดของประเทศปลายทาง

2.ในสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน จึงอาจมีมาตรการและข้อจำกัดต่างกัน ควรสอบถามกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศปลายทางที่ประจำอยู่ในประเทศไทยก่อน เพื่อวางแผนการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นกฎข้อบังคับในขณะนั้น ความชุกของเชื้อโรค มาตรการกักตัวของประเทศปลายทาง

3.ยารักษาโรคประจำตัวซึ่งยาบางตัวบางประเทศต้องควบคุมพิเศษ 

4.ตรวจสอบสายการบินที่จะใช้บริการ จากสถานการณ์ในตอนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด เพราะฉะนั้นควรตรวจสอบกับสายการบินเกี่ยวกับระยะเวลาการให้บริการทั้งเครื่องบินขาเข้า และขาออก เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน และรับอนุญาตขึ้นเครื่อง มาตรการป้องกันโควิดของสายการบิน การบริการด้านอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง ข้อห้าม และข้อควรปฎิบัติในช่วงการแพร่ระบาดขณะอยู่ในสนามบิน

5.เตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางช่วงโควิด

6.เอกสารหลักๆ ที่ต้องใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ อาจมีดังนี้

     6.1.ใบรับรองว่ามีสุขภาพพร้อมเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) โดยใบรับรองนี้ไม่ใช่ใบรับรองผลการตรวจโควิดโดยตรง แต่เป็นใบรับรองว่าสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางหรือไม่ ในหลายประเทศต้องใช้เอกสารชิ้นนี้ก่อนขึ้นบิน ควรตรวจสอบกับสถานทูตของประเทศปลายทาง และสายการบินก่อนว่ารายละเอียดเกี่ยวกับใบรับรองสุขภาพนี้เป็นอย่างไร เพราะเงื่อนไขของแต่ละประเทศอาจจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อย

     6.2.เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวข้าราชการ 

     6.3.หนังสือเดินทาง (Passport) ควรตรวจสอบเป็นประจำว่าอายุเหลืออีกอย่างน้อย 6 เดือน เพราะบางประเทศอาจไม่อนุมัติให้ผู้ที่หนังสือเดินทางใกล้หมดอายุเข้าประเทศในช่วงนี้

     6.4.ใบรับรองผลการตรวจโควิด (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected) เป็นใบรับรองตรวจเชื้อโควิดโดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือการเก็บตัวอย่างจากการ Swab จมูกและลำคอ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง สามารถสอบถามสถานที่ให้บริการตรวจได้เลย

     6.5.วีซ่า (Visas) หากประเทศปลายทางต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ ควรเผื่อเวลาติดต่อสถานทูตก่อนเดินทาง

7.ตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง 1-3 วัน

ในประเทศต่าง ๆ จำนวนมากได้ออกนโยบายเรียกเก็บใบรับรองผลการตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศ โดยปกติผลตรวจจะออกหลังจากรับการตรวจ 1-2 วัน

หากผลตรวจเป็นบวก (เจอเชื้อ) หน่วยงานสาธารณสุขหรือสถานที่ให้บริการอาจจัดทีมไปรับตัวเข้าทำการรักษา ไม่ควรไปไหนมาไหนด้วยตัวเอง เพราะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

แต่ถ้าผลตรวจเป็นลบ (ไม่เจอเชื้อ) ติดต่อรับใบรับรองการตรวจโควิด และใบรับรอง Fit to fly ได้ที่สถานที่ให้บริการตรวจ

เมื่อเดินทางไปถึงประเทศปลายทางแล้วอาจจะต้องทำการตรวจซ้ำ หรืออาจมีการกักตัวตามมาตรการของประเทศปลายทาง

8.เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น

นอกจากของใช้ส่วนตัวที่เตรียมไปเป็นปกติสำหรับการเดินทาง ต้องสิ่งป้องกันการแพร่กระจายติดตัวด้วยช่วงการระบาดของโควิด เช่น หน้ากากอนามัยซึ่งมีผลบังคับให้ใส่ทุกคนตลอดการเดินทาง .เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป ทิชชู่เปียก ใช้สำหรับเช็ดมือทั้งก่อนและหลังสัมผัส

9..ฉีดวัคซีนโรคที่มีโอกาสติดเชื้อ

ตามคำแนะนำของ Centers for disease control and prevention: CDC ผู้จะที่เดินทางไปประเทศอื่น ๆ ควรรับการฉีดวัคซีนก่อน เพื่อลดโอกาสในการรับเชื้อต่างถิ่น โดยเฉพาะตอนนี้มีการระบาดชองเชื้อโตวิดอยู่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด

สายการบินต่าง ๆ จะมีมาตรการป้องกันโควิดตามที่หน่วยงานสาธารณสุขกำหนด ผู้โดยสารทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า อาจจะมีการขอเรียกดูใบรับรองแพทย์ Fit to fly และใบตรวจผลโควิดแบบ RT-PCR  ด้วยตามมาตรการป้องกัน

ใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate)

 เป็นใบรับรองแพทย์มาตรฐานที่มีการใช้มานานแล้ว โดยจะยืนยันว่าสุขภาพของคุณพร้อมสำหรับโดยสารด้วยเครื่องบิน รายละเอียดใบรับรองแพทย์ Fit to fly อาจมีดังนี้

1.ยืนยันว่าสุขภาพของคุณพร้อมสำหรับเดินทางด้วยเครื่องบิน เช่น ไม่มีไข้ ไม่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไม่มีโรคติดเชื้อ

2.ยืนยันว่าร่างกายพร้อมสำหรับเดินทาง เช่น ไม่มีกระดูกหัก

3.ในกรณีที่ตั้งครรภ์ ต้องยืนยันว่าครรภ์ปกติดี และปลอดภัยสำหรับขึ้นเครื่อง (ถ้าอายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองไม่ว่าจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม)

4.กรณีที่ต้องพกอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ถังออกซิเจน ต้องระบุหมายเหตุในการเดินทาง 

อย่างไรก็ตาม แม้ในใบ Fit to fly จะยืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด แต่บางประเทศยังคงต้องการใบรับรองตรวจโควิดโดยเฉพาะแยกเป็นอีกใบด้วย ดังนั้นจึงควรสอบถามสถานทูตของประเทศปลายทางก่อนว่าต้องใช้เอกสารทางการแพทย์ชิ้นใดบ้าง

ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly แตกต่างจากผลการตรวจโควิด-19 (Covid-19) อย่างไร ?

ความแตกต่างของใบ Fit to Fly นั้นจะไม่มีผลการตรวจโควิด-19 (Covid-19) ร่วมด้วย ซึ่งถ้าหากว่าประเทศไหนที่ระบุว่าต้องการใช้ผลตรวจโควิด-19 และใบรับรองแพทย์ Fit to Fly  ก็อาจจะต้องไปหาสถานพยาบาลที่มีให้บริการตรวจทั้งสองแบบหรือไปตรวจสองแห่ง และอาจจะต้องเผื่อเวลาในการรอผล เนื่องจากจะต้องใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมงขึ้นไป

การเตรียมเอกสารทั้งหมดสำหรับการเดินทางในช่วงโควิด-19 (Covid-19) เป็นเรื่องที่สำคัญมาก และไม่ควรมองข้าม เนื่องจากถ้าหากคุณขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งไปอาจจะไม่อนุญาตให้เช็คอิน หรือขึ้นเครื่อง เพราะในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด จะต้องปฎิบัติตัวตามกฎอย่างเคร่งครัด และอย่าลืมว่าเอกสารรับรองแพทย์ Fit to Fly จะต้องขอก่อนเวลาเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ขอใบรับรอง Fit to Fly ได้ที่ไหนบ้าง ?

สามารถขอใบรับรอง Fit to Fly ก่อนที่จะทำการบินได้ล่วงหน้าแค่ 72 ชั่วโมงเท่านั้น โดยจะนับจากวันและเวลาที่ใช้บินเป็นหลัก โดยโรงพยาบาลหรือว่าคลิกนิกที่มีการให้บริการออกใบรับรอง Fit to Fly  บางแห่งก็ได้มีออกแพคเกจให้บริการตรวจหาโควิด-19 (Covid-19) พร้อมกับออกใบ Fit to Fly ที่รับรองควบคู่ให้ด้วย เนื่องจากในตอนนี้มีการระบาดค่อนข้างสูงและต่อเนื่องยาวนาน ทำให้ต้องมีการออกมาตรฐานอำนวยความสะดวกออกมาอย่างมากมาย เพื่อตอบสนองนโยบายป้องกันการแพร่กระจาย และเป็นการแข่งขันทางการตลาดอีกด้วย

การเดินทางไปต่างประเทศ

ขั้นตอนในการขอใบรับรองแพทย์ Fit To Fly

1.โทรนัดหมาย วันเวลากับเจ้าหน้าที่ สอบถามเงื่อนไขแต่ละประเทศ และสายกากรบินอย่างชัดเจน และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อย

2.เข้ามาที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ตามวันนัดหมาย

– แสดงบัตรประชาชน / พาสสปอร์ต / เอกสารยืนยันตัวตน

– จุดชั่งน้ำหนัก / วัดความดัน / ออกซิเจนของเลือด

3.มาพบแพทย์เช็คร่างกาย และรับใบรับรองแพทย์ Fit To Fly

– แพทย์จะทำการอ่านผล ซักประวัติ และตรวจร่างกาย

– แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)

การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวในตอนนี้ไม่เหมาะสม แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางต้องมีการเตรียมตัวก่อนโดยความละเอียดรอบคอบ และต้องมีการตรวจสุขภาพ Fit to Fly Health Certificate และ ตรวจโควิดแบบ RT-PCR เพื่อนำใบรับรองไปแสดงยืนยันว่ามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทาง และยังเป็นการยืนยันเบื้องต้นว่าไม่ได้ติดเชื้อ มีใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอีกด้วย เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับผู้เดินทาง เพื่อนร่วมเดินทาง  คนเดินทางก็รู้สึกว่าปลอดภัยอีกด้วย

Back To Top